വേർഡ്പ്രസ്സ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്

നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്തൃനാമമോ ഇ-മെയിൽ വിലാസമോ നൽകുക. നിങ്ങളുടെ പാസ്‌വേഡ് എങ്ങനെ പുന reset സജ്ജമാക്കാം എന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുള്ള ഒരു ഇമെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

T ടെലിസ് റിലേയിലേക്ക് പോകുക