ക്വെന്റിൻ ടരാന്റിനോ ജുന്റ എ ബ്രാഡ് പിറ്റ്, ലിയോനാർഡോ ഡികാപ്രിയോ വൈ മാർഗോട്ട് റോബി എൻ സു ന്യൂവ പെലാക്കുള - വീഡിയോ

0 305Pocas veces se ven a tantas grandes estrellas juntas en el estreno de una película, pero Tarantino lo consiguió con su novena película como director.

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ