ക്രോയിസെറ്റിലെ ചാനലിൽ വനേസ പാരഡിസ് സപ്ലൈം (ഫോട്ടോകൾ) - വീഡിയോ

0 415ഇന്നലെ, വനേസ പാരഡിസ് കാൻസിലെ പടികൾ കയറി, അവിടെ അവളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം “എ കത്തി ഇൻ ദ ഹാർട്ട്” അവതരിപ്പിച്ചു, യാന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ നിർമ്മാണം…