ഇൻറോക്കിന്റെ ഒന്നാം പേജിലെ ബെർ‌ട്രാൻഡ് കാന്റാറ്റ്: വിവാദങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു - വീഡിയോ

0 174ലെസ് ഇൻ‌റോക്കുപ്റ്റിബിൾസ് മാസികയുടെ വളരെ മോശം പബ്ലിസിറ്റി സ്റ്റണ്ടാണിത്. ഈ ബുധനാഴ്ച, സാംസ്കാരിക വാരിക അതിന്റെ മുൻ പേജ് മുൻ നേതാവിന് സമർപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ...

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ