വിവരണം :

ജോബ് ഓഫറിനായി ഫയലുകളൊന്നും നൽകരുത്
ഡുവാലയിലെ ആഞ്ചെ റാഫേലിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയല്ലാത്ത കാബററ്റ് 2 പരിചാരകരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു.
നൽകാൻ:
സി‌എൻ‌ഐയുടെ ഫോട്ടോകോപ്പി
പ്രേരണയുടെ കത്ത്
et
ചിത്രങ്ങള്

തടവിലായിരിക്കുമ്പോൾ പിരിമുറുക്കം ധ്യാനിക്കുന്നതിനും റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള 3 അപ്ലിക്കേഷനുകൾ