മൂന്ന് (03) പ്രൊഫഷണൽ സെർവറുകളുടെയും രണ്ട് (02) ഡിജെകളുടെയും നിയമനം

0 518

മൂന്ന് (03) പ്രൊഫഷണൽ സെർവറുകളുടെയും രണ്ട് (02) ഡിജെകളുടെയും നിയമനം

 

 

DOUALA bonamoussadi ൽ മൂന്ന് (03) പ്രൊഫഷണൽ സെർവറുകൾക്കും രണ്ട് (02) DJ നും തിരയുക wathsapp മാത്രം 690713061

 

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ