പത്രം RTL - വീഡിയോRTL.fr.- ൽ 09 ഒക്ടോബർ 2019- ന്റെ RTL എഡിറ്റോറിയലിനൊപ്പം RTL പത്രം കണ്ടെത്തുക.

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/boulogne-sur-mer-un-chalutier-geant-margiris-repere-dans-la-manche-inquiete-les-pecheurs-francais-7799202415

https://www.rtl.fr/emission/rtl-matin/rtl-matin-du-09-octobre-2019-7799201662

ഈ വീഡിയോ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു https://www.youtube.com/watch?v=bQsdVAnBGRU