ഒക്ടോബർ ഒക്ടോബർ 29 RTL ന്യൂസ്പേപ്പർ - വീഡിയോRTL.fr.- ൽ 09 ഒക്ടോബർ 2019- ന്റെ RTL എഡിറ്റോറിയലിനൊപ്പം RTL പത്രം കണ്ടെത്തുക.

ഈ വീഡിയോ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു https://www.youtube.com/watch?v=X76ypa-rKJE