ശ്രോതാക്കൾക്ക് 09 ഒക്ടോബർ 2019 - VIDEO എന്ന വാക്ക് ഉണ്ട്കണ്ടെത്തുക RTL.fr.- ൽ 09 ഒക്ടോബർ 2019- ന്റെ പാസ്കൽ പ്ര ud ഡിനൊപ്പം ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഈ വാക്ക് ഉണ്ട്.

https://www.rtl.fr/emission/les-auditeurs-ont-la-parole/les-auditeurs-ont-la-parole-du-09-octobre-2019-7799203777

ഈ വീഡിയോ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു https://www.youtube.com/watch?v=6kQ_CKHaS5s