ജർമ്മനി: ഹാലെയിലെ ഒരു സിനഗോഗിനെതിരായ ഷൂട്ടിംഗിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് - വീഡിയോRTL.fr.- ൽ 09 ഒക്ടോബർ 2019- ന്റെ Blandine MILCENT ഉള്ള RTL പത്രം കണ്ടെത്തുക.

https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/allemagne-ce-que-l-on-sait-de-la-fusillade-contre-une-synagogue-a-halle-7799204580

ഈ വീഡിയോ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു https://www.youtube.com/watch?v=42NyXcdRhmA