ക്ലിന്റൺ ട Town ൺ‌ഷിപ്പിൽ‌ ഒരു നായയെ നിസ്സാരനായ ഒരാൾ ആവർത്തിച്ച് അടിച്ചതായി സ്‌നാപ്ചാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കുന്നു - വീഡിയോക്ലിന്റൺ ട Town ൺ‌ഷിപ്പിൽ‌ ഒരു നായയെ നിസ്സാരനായ ഒരാൾ അടിച്ചതായി സ്‌നാപ്ചാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കുന്നു

ഈ വീഡിയോ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു https://www.youtube.com/watch?v=-qGJEWioyb0