ഹബിയ ഡാൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ; സാറ്റ് ബി ജെ ഹബിബി ബിക്കര സെപക്ബോള ദാൻ ഒലഹ് രാഗ - വീഡിയോ

ഈ വീഡിയോ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു https://www.youtube.com/watch?v=aGErpFrRs5g