11 സെപ്റ്റംബർ 2019- ന്റെ RTL മിഡി - വീഡിയോRTL.fr.- ലെ 11 സെപ്റ്റെംബ്രെ 2019- ൽ നിന്ന് ക്രിസ്റ്റെൽ റെബിയറിനൊപ്പം RTL മിഡി കണ്ടെത്തുക.

https://www.rtl.fr/emission/rtl-midi/rtl-midi-du-11-septembre-2019-7798316976

ഈ വീഡിയോ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു https://www.youtube.com/watch?v=p1iNseyU3XU